January 11, 2018

சுவடுகள்இன்று நேற்று நாளை என கடந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை அங்கங்கு தெறிக்கும் வார்த்தைகளெல்லாம் அன்பாக பிரிவாக கூடலாக காதலாக பரிவாக பாடமாக பரிமளித்துக் கொண்டே நகர்கின்றன.
வெவ்வேறு பெயர்களைத் தாங்கி உறவுகளைத் தாங்கி நீரூற்றேன பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் உணர்வுகள் நனைந்து கொண்டே நகரும் நாம்
எவரும் வெறும் நினைவுகளாக நின்று விடுவதில்லை ஊணில் உயிரில் அங்கமாகி தங்கிவிடுகின்றனர்.
துவைதம்-உதறி அத்வைதமென கலக்கும் வரையிலும் பயணமெங்கும் தொடர்கிறோம் விலகியும் நெருங்கியும் சில நேரம் விலகாமலும் நெருங்காமலும்

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (141-151) (with English meanings)


நிர்குண உபாசனை


ஶாந்தா ;

நிஷ்காமா;
நிருபப்லவா;
நித்யமுக்தா;
நிர்விகாரா;
நிஷ்ப்ரபஞ்சா;
நிராஷ்ரயா;
நித்யசுத்தா;
நித்யபுத்தா;
நிரவத்யா;
நிரந்தரா;


141 # ஶாந்தா = சாந்தம் பொருந்தியவள்

() காம = அபிலாஷைகள் - இச்சை

142 # நிஷ்காமா = ஆசைகளின் பிடிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் - தன்னில் நிறைவு காண்பவள் *

() உபப்லவா = நாசம் - பேரழிவு

143 # நிருபப்லவா = அழிவற்ற தன்மையுடையவள்

() முக்தா = விடுதலை - சுதந்திரம்

144 # நித்யமுக்தா = சாஸ்வத நிலைபேறுடைய முக்தியில் (உலக இச்சை ஆசாபாசங்களினின்று ) நிலைத்து நிற்பவள்

() விகார = வடிவம், தன்மை இயல்பு முதலியவற்றின் மாறுதல்

145 # நிர்விகாரா = பேதமற்றவள் - மாறுதலுக்கு உட்படாதவள்

() ப்ரபஞ்ச = விஸ்தரிப்பு - விரிவாக்கம் - அவதரிப்பு - உருவாக்கம்

146 # நிஷ்ப்ரபஞ்சா = ப்ரபஞ்ச தோற்ற-விரிவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் (அதனை தன் வசம் வைத்துள்ளவள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம்)

() அஷ்ரய = சார்பு நிலை - சார்ந்திருத்தல் - ஆதாரமான

147 # நிராஷ்ரயா = சுயம்புவானவள் - எதனையும் சாராதிருப்பவள் - சுவாதீனமானவள்

() ஷுத்த = நிர்மலமான - சுத்தமான

148 # நித்யசுத்தா = என்றென்றும் அப்பழுக்கற்று விளங்குபவள்

() புத்தா = ஞானம் - அறிவு

149 # நித்யபுத்தா = நிரந்தர ஞானி = அறிவாகி நிற்பவள்

() அவத்யா = குறைபாடு - தரம்தாழ்ந்த

150 # நிரவத்யா = உயர்வானவள் ; மேம்பட்டவள் ; முழுமையானவள்

() அந்தரா = பிரிவு - பிரிவுக்குட்பட்ட - காலகதிக்கு உட்பட்ட - கால இடைவெளிக்கு உட்பட்ட

151 # நிரந்தரா = எங்கும் நிறைந்திருப்பவள்

குறிப்பு: நிஷ்காமா, நித்யசுத்தா, நிரவத்யா முதலிய பல பெயர்களின் அடிப்படை அர்த்தங்கள் , ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவை.  அன்னையானவள் ஆசைகளுக்கும் பாசங்களுக்கும் கட்டுப்படாதும் அதன் தன்மைகளை சாராதும் தனித்திருப்பவள் . சுத்தம்-அசுத்தம் போன்ற இரட்டைகளுகளுக்கு எட்டாது விளங்குபவள் . நேர கால கதிகளின் ஓட்டத்துக்கு அப்பால் திகழ்பவள். அவள்  தனித்துவத்தை, இயல்பை சில பெயர்களில் அடக்கி விட சாத்தியமற்றது. அம்பிகையின் பூரணத்துவத்தை எவ்வித சார்பு நிலையுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இயலாது. அவள் தாங்கும் நுண்மைத் தன்மையை எப்பெயர்களிலும், வார்த்தைகளிலும் வர்ணித்திட இயலாது.


(தொடர்வோம்) Lalitha Sahasranama (141 - 151 )


NirguNa upasanaShantha;
Nishkaama;
Nirupaplavaa;
Nithya Muktha;
Nir-vikaara;
Nishprapancha;
Niraashrayaa;
Nithya-Shuddha;
Nithya Buddha;
Niravadhya;
Nirantharaa;


141 # Shantha = She who is serene-tranquil

() Kaama = desire

142 # Nishkaama = Who is beyond desires - who is fulfilled or contained in herself *

() upaplava = devastation - calamity

143 # Nir-upaplava = She who is indestructible

() Muktha = free - liberated

144 # Nithyamuktha = She who is ever liberated from worldly ways

() Vikaar = To change form structure or nature

145 # NirVikaara = Who is constant and consistent (un varying)

() Prapancha = expansion-manifestation

146 # Nishprapancha = Who is beyond manifestation or creation of universe i.e. who is the very root cause

() ashraya = base- dependance- parent

147 # Nir-ashraya = Who is not resting on anything - independant

() Shuddha = pure - clean

148 # NithyaShuddha = Who is eternal purity

() Buddha = enlightened

149 # NithyaBuddha = The ever enlightened - embodiment of gyaan

() avadhya = imperfect - inferior (with defects)

150 # Niravadhya = Who is exemplary - flawless

() antara = division, interval space or timegap

151 # Nirantharaa = Who is all-pervading

Note: It might help to understand that, Names like Nishkaama, Nithyashudha, niravadhya etc talks about her attributes which are beyond human nature to comprehend. She is beyond desire, beyond dualities like 'impurity-purity',  beyond perfection, beyond time. She is "absolute" and will not be compared to any relative terms. She cannot be completely described in even in thousand Names. Some abstract attributes of hers cannot be contained in any words or names.


December 29, 2017

Lalitha Sahasranama (132 - 140) (தமிழ் விளகத்துடன்)

Nirguna Upasana

Niraadhara;
Niranjana;
Nirlepa;
Nirmala;
Nithya;
Nirakara;
Nirakula;
NirguNa;
Nishkala;

() Adhaara = Support - foundation

# 133 Niradhara = She who is without support (self-sufficient) - She who is not dependant

() Ranjana = colored - painted

# 134 Niranjana = Who is unshaded (i.e. beyond shades of creation and resultant raaga-dvesha)

() lepa = stain - impurity

# 135 Nirlepa = Who is spotless

() mala = dirt

# 136 Nirmala = Who reflects blemishless purity

#  137 Nithya = Who is permanent in nature

() aakar = form-shape and size

# 138 Niraakara = Who has no appearance or features- who is formless

() aakula = agitated - anxious

# 139 Nirakula = She who is non agitated

() GuNa = possessing qualities or conditioned by three guNas (sathwa - rajas - Tamas)

# 140 NirguNa = She who is Beyond characteristics or traits - who is unconditioned

() kala = part of the whole, part of something bigger

# 141 Nishkala = She who is the undivided totality

Note: 'Nir or nis' when it is used as prefix to any word mostly negates to mean "away from" or "out of" the attributes which follows the syllable. 

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (132 - 140)

நிர்குண உபாசனை

நிராதாரா;
நிரஞ்சனா;
நிர்லேபா;
நிர்மலா;
நித்யா;
நிராகாரா;
நிராகுலா;
நிர்குணா;
நிஷ்கலா;

() ஆதார = பிடிப்பு - அஸ்திவாரம்

# 132 நிராதாரா = சுவாதீனமானவள் - தன்னிரைவுற்றவள்

() ரஞ்சனா = வண்ணங்கள் - நிறங்களால் சாயம் பூசப்பட்டவை (புலன்களை ரஞ்சிக்க செய்பவை)

# 133 நிரஞ்சனா = புலங்களுகளின் பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் - வர்ண / உருவ / மனோ பேதங்களுக்கு புலப்படாதவள்

() லேபா = களங்கம்

# 134 நிர்லேபா = களங்கமற்றவள்

() மல = அழுக்கு

# 135 நிர்மலா = தூய்மையானவள்

# 136 நித்யா = நிரந்தரமானவள்

() ஆகார் = உருவம் / வடிவம்

# 137 நிராகாரா = வெளிதோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள் - அருவமானவள்

() ஆகுலா = உளக்குழப்பம் - பதட்டம்

# 138 நிராகுலா = ஆரபாட்டமற்றவள் - தெளிந்தவள்

() குணா = முக்குணங்களைக் குறிப்பது (சத்வம்- ரஜஸ்- தமஸ்)

# 139 நிர்குணா = முக்குணங்களுக்கு ஆட்படாது அதற்கு அப்பாற்பட்டவள்

() கலா = முழுமையின் ஒரு கூறு

# 140 நிஷ்கலா = முழுமையின் வடிவம் - பூரணத்தின் தத்துவமானவள்

குறிப்பு: "நிர்"- நிஷ் போன்ற பதங்கள் முற்சேர்க்கைகளாக (prefix) வரும் பொழுது, தொடர்ந்து வரும்  பெயரடை அல்லது வினைச்சொற்களின் பொருளை 'இல்லை' என மறுக்கும் கூற்றாக உணரப்படுகிறது.

December 11, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 126 - 131) with English Meanings
பக்த அனுக்ரஹம்

ஶாங்கரீ;

ஸ்ரீகரீ;
சாத்வீ;
ஶரச்சந்திர நிபானனா;
ஶாதோதரீ;
ஶாந்திமதீ;


# 126  ஶாங்கரீ = இறைவன் சிவனின் ரூபமான ஶங்கரனின் மனையாள்

() ஸ்ரீ = தனம் - செல்வம் 

கர = காரணமான - நிகழ்த்துதல்


# 127 ஸ்ரீகரீ = செழிப்பையும் வளத்தையும் உண்டாக்குபவள்

# 128 சாத்வீ = நற்பண்புகளின் இலட்சணமானவள்

() ஶரத் = இலையுதிர்காலம் - இலையுதிர்காலத்திற்கானவை

ஶரச்சந்திர = இலையுதிர்காலத்தின் சந்திரன்
நிப = ஒற்றுமை - சாயல்
ஆனன = முகம்


# 129 ஶரச்சந்திர நிபானனா = இலையுதிர்கால்த்து பூரண சந்திரனின் சோபையை போன்று ஜொலிக்கும் முகமுடையாள்

() ஶாதோதர = மெலிந்த இடை

#  130 ஶாதோதரீ = மெல்லிடையாள்

() ஶாந்திவ = கருணை - சாந்தம் 

மதீ = அறிவு


#  131 ஶாந்திமதீ = அன்பையே தனது இயல்பாக கொண்டவள்

( பக்த அனுக்ரஹத்தை பிரதிபலிக்கும் பெயர்கள் நிறைவுற்றது. இனி "நிர்குண" ரூபத்தை குறிக்கும் நாமாக்களை பார்க்கலாம். நிர்குண ரூபத்தை குறிக்கும் வகையில் அடுத்த சில பதிவுகளை குறிக்கும் படங்கள் எதுவும் வெளியிடப்படாது )


Lalitha Sahasranama (126-131)

Bhaktha Anugraha

Shaankari;

Shreekari;
Saadhvi;
Sharachchandra nibhaananana;
Shathodhari;
Shanthimathi;
# 126 Shaankari = Who is the Consort of Shankar (Form of Lord Shiva)


() Shree = wealth
Kara = to cause or bring about


# 127 Shreekari = She who confers prosperity

# 128 Saadhvi = She who is Virtuous

() Sharad = Autumn
Sharachchandra = Moon during Autumn
niba = to resemble - similar 
Aanan = face# 129 Sharachchandra nibha-ananana = Whose face is like glowing full-moon during autumn


() Shaathodar = slender waist

# 130 Shathodari = Who flaunts tender waist

() Shaanthiva = beneficent- kind
mathi = intellect


#  131 Shanthimathi = Who is pleasant and peaceful in nature

(We complete names representing her role as "bhaktha- anugraha", next few sets would talk on "nirguna" or formless attributes. I would be refraining from posting any pictures until I complete names reflecting "nirguna" characteristics of Divine Mother)

December 06, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (117-125) with English meanings

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (117-125)
பக்த அனுக்ரஹம்

பக்த சௌபாக்ய தாயினி;

பக்திப்ரியா;
பக்திகம்யா;
பக்திவஶ்யா;
பயாபஹா;
ஶாம்பவீ;
ஶாரதாராத்யால;
ஶர்வாணி;
ஶர்மதாயினி;


() பக்த = பக்தர்கள்

சௌபாக்ய = வளம்
தாயின் = கொடுப்பவள்


# 117 பக்த சௌபாக்ய தாயினி = பக்தர்களின் வாழ்வில் செழிப்பும் வளமும் அருள்பவள்

() ப்ரியா = பிடித்தல் - ப்ரியம்

# 118 பக்திப்ரியா = மெய்யான பக்தியால் ப்ரீதி அடைபவள் - பக்தியால்  சந்தோஷிப்பவள்

() கம்யா = அடையக்கூடிய

# 119 பக்திகம்யா = பரிபூரண பக்தியால் உணரக்கூடியவள் / அடையக்கூடியவள்

() வஶ்யா = கட்டுப்படுதல் 


# 120 பக்திவஶ்யா = தூய களங்கமில்லாத பக்தியால் வசப்படுத்தப்படுபவள்


() பய = பீதி 

ஆபஹ = விலக்குதல்


# 121 பயாபஹா = பயத்தை களைபவள் - அச்சதை அகற்றுபவள்

# 122 ஶம்பவீ = சிவனின் துணைவியானவள் ( சிவனின் இன்னொரு ரூபம் 'ஶம்பு')

() ஶாரத = கலைவாணி (அல்லது)

  ஶாரத = இலையுதிர்காலம் - இலையுதிர்காலத்தின் இயல்புகள் அதனையொட்டி நிகழும்   ஷாரதா நவராத்திரி
 ஆராத்யா = பூஜிக்கத்தக்க


# 123 ஶாரதாராத்யா = கலைவாணியின் பூஜைக்கு உகந்தவள் 

(வேறு) 
# 123 ஶாரதாராத்யா = ஶாரதா நவராத்தியில் கோலாகலத்துடன் ஆராதிக்கப்படுபவள் 
(என்றும் கொள்ளலாம்)


() ஶர்வா = சிவனின் பஞ்சபூத அவதாரங்களில் "பூமி" ரூபத்தின் உருவகம்


# 124 ஶர்வாணீ = ஶர்வா என்ற சிவனின் பத்தினியானவள்


() ஶர்ம = இன்பம் - மகிழ்ச்சி

தாயின் - கொடுத்தல்


# 125 ஶர்மதாயினி - நிறைவான ஆனந்தம் அளிப்பவள்
(தொடரும்)


Lalitha Sahasranaama (117-125)
Bhaktha Anugraha


Bhaktha Sowbhagya Dhayini;
Bhakthi priya;
Bhakthi gamya;
Bhakthi vashya;
Bhayaapaha;
Shaambavee;
Shaaradharadhya;
SharvaaNi;
Sharma dhayini;() Bhaktha = devotee(s)
Sowbhagya = prosperity - welfare - fortune- goodluck
dhayin = giving - granting


# 117 Bhaktha Sowbhagya Dhayini = Who endows prosperity upon her devotees

() Bhakthi = devotion
priya = is fond of - like


# 118 Bhakthi priya = Who is delighted by devotion

Bhakthi = devotion 
Gamya = discernible - can be attained


# 119 Bhakthi Gamya = who can be perceived through undiluted Devotion

Bhakthi = devotion
Vashya = to have control - tamed


# 120 Bhakthi Vashya = Who (whose Love) can be achieved or won through pure devotion

() Bhaya = fear
apaha = to take away - vanish


# 121 Bhayapaha = Who removes or dispels fear

# 122 Shambavee = Whos is the Consort of Shiva (shiva is known as Shambu)

() Sharadha = Goddess Saraswathi (or)
Sharadha = Autumn - Autumnal, hence it may also mean Sharada-Navarathri
aradhya = to be worshipped


# 123 Sharadaradhya = Who is worshipped by Goddess Sarasvathi
(else)


() Sharva = Form of shiva as personification of 'earth' element

#124 SharvaNi = Who is the consort of Shiva (Shiva as sharva)

() Sharman = happiness 
Dhayin = giving - yielding


# 125 Sharmadhayini = Who is the bestower of bliss

(to continue)November 30, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (112 - 116) also with English meaning

(பக்த அனுக்ரஹம்)


பவானீ;

பாவனா கம்யா;
பவாரண்ய குடாரிகா;
பத்ர ப்ரியா;
பத்ர மூர்த்தி;


() பவா = சிவன் - சிவனின் வடிவம் 


# 112 பவானீ = இறைவன் ஈஸ்வரனின் பத்தினி


(வேறு)
() பவா = செல்வம்


# 112 பவானீ = நல்-வளத்தை, சுபீட்சத்தை (ஜீவாத்மாவிடம்) ஏற்படுத்துபவள்


() பாவனா = சிந்தனை - ஒருமுகப்படுத்துதல் -கற்பனை

கம்யா = அடையக்கூடியது - சாத்யமாவது


# 113 பாவனாகம்யா = ஒருமுகப்படுத்திய தியானத்தால் உணரப்படுபவள், புத்திக்கு புலப்படுபவள்

() பவ = உலக வாழ்வு - சம்சார சாகரம்

ஆரண்ய = பெருங்காடு
குடாரிகா = கோடாரி


# 114 பவாரண்ய குடாரிகா = கடக்க அரிய பெருங்காட்டை கோடாரியால் அழிப்பது போல் உலக வாழ்வென்ற பெருவனத்தை அழித்து, பயணத்தை எளிதாக்குபவள்

(பிறப்பு-இறப்பு என்ற தளைகளை அறுத்து, முக்திக்கு வழி வகுப்பவள் )


() பத்ர = காருண்ய - கனிவான - அருள் நிறைந்த

ப்ரியா= பிரியமான - பிடித்தமான


# 115 பத்ரப்ரியா = அனுகூலமான யாவற்றிற்கும் அபிமானி

() பத்ர = மகிழ்ச்சியான - மங்களமான

மூர்த்தி = வடிவம்


# 116 பத்ரமூர்த்தி = வளம் செழிக்கும் நற்பேறுகளின் உருவகமானவள்

(பக்த அனுக்ரஹம் தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (112-116)

(Bhaktha Anugraha)

Bhavani;

Bhavana gamya;
Bhavaranya kutarika;
Bhadra priya;
Bhadra moorthy;


() Bhava = Lord Shiva - Form of Lord Shiva - prosperity
Bhavani = Wife

# 112 Bhavani = Who is the consort of Lord Shiva
(also)
# 112 Bhavani = She who brings prosperity

() Bhavana = thinking - imagining - concentrating
gamya = discernible - can be attained


# 113 Bhavanagamya = Who can be perceived by deep meditation and contemplation

() Bhava = in this context means worldy existence
araNya = forest
kutaari = axe


# 114 BhavaraNya kutaarika = Who is like axe severing the wild forest of Samsara 
(Samsara or worldly existence refers to materialistic quests - cycle of birth and death)


() Bhadra = blessed - gracious -kind
priya = fond of - has liking to


# 115 Bhadra priya = Who favours everything auspicious (bestows happiness)

() Bhadra = prosperous- fortune - auspicious
moorthy = form = represented form


# 116 Bhadramoorthy = Who is the incarnation of Grace and Virtue

(to continue with Bhaktha Anugraha)


November 25, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 107 - 111) ( with English Translation)


மந்த்ர ரூபம் ( இறுதி பாகம்)தடில்லதா  சமருசி: ;

ஷட்சக்ரோபரி சம்ஸ்திதா ;

மஹாஷக்தி ; 
குண்டலினி ;
பிஸதந்து தனீயஸீ ;


() தடித் = மின்னல்

லதா = கதிர் - கிரணம்

சம = அதனையொத்த = சமமான
ருசிர = வெளிச்சம் - ஒளி


# 107 தடில்லதா சமருசி: = மின்னல் கிரணங்களுக்கு சமமான ஜோதி ஸ்வரூபமானவள்

ஷட்சக்ர = ஆறு சக்கரங்கள்

உப = மேலே 

சம்ஸ்திதா - இருத்தல் - நிலைபாடு

#108 ஷட்சக்ரோபரி சம்ஸ்திதா = ஆறு சக்கரங்களுக்கு மேலே நிலை கொண்டிருப்பவள் (மூலாதார, ஸ்வாதிஷ்டான, மணிப்பூரக, அனாஹத, விஷுத்தி, ஆக்ஞா ஆகிய சக்கரங்கள்)

() மஹ  = விழா - கொண்டாட்டம்

ஆசக்தி =  பிடித்தமான

( மஹா அல்ல மஹ என்று பொருளுணர வேண்டும்)

# 109 மஹாசக்தி = பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களில் விருப்பமுள்ளவள் ( சிவ தத்துவத்துடன் பராசக்தியின் ஐக்கியத்தின் விழா) 


# 109 மஹாஷக்தி = பெரும் வலிமையும் மேன்மையும் மிக்கவள் - ப்ரபஞ்சத்தின் உயர்ந்த காரணகர்த்தா

( 'மஹாசக்தி' என்பதை அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப பொருள் பிரித்து உணரலாம்)

# 110 குண்டலினீ = குண்டலினீ சக்தியின் வடிவாகியவள் (மூலாதாரத்தில்  இருப்பவள்) 

() பிஸ-தந்து = தாமரை இழை
தனீயஸ் = மெல்லிய - மிகச் சிறிய வடிவு


#111 பிஸதந்து தனீயஸீ = தாமரை இழை போன்ற நுண்மையும் மென்மையும் சிறந்த தன்மையும் கொண்டிருப்பவள் 

(தாமரை இழையில் அழகிய வண்ண பட்டாடைகள் தரிக்கின்றனர். இதனின்று நெய்யபட்ட ஆடைகள் உயர்வானதாகவும் சுத்தமானதாகவும் இயற்கைவனப்புடனும் திகழ்கிறதாக தகவல்)

****


(மந்த்ர ரூபம் நிறைவுற்றது. அடுத்த நாமத்திலிருந்து அம்பாளின் "பக்த அனுக்ரஹ"த்தை வெளிப்படுத்தும் நாமாக்கள் தொடரும்)

*****

Lalitha Sahasranama (107 - 111)

Mantra Roopam (Final part)

Thadillatha samaruchi: 
Shadchakropari samsthitha
Maha shakthi
kundalinI
Bisa thanthu thanIyasI


() Thadith = lightening
latha = streak
sama = equal- equally
ruchira = brilliant


# 107 Thadillatha samaruchi: = Whose splendour matches that of a lightening flare

() Shad chakra = six chakras
upa = above
samSthitha = being present - based upon


# 108 Shadchakropari samsthitha = Who is seated above the six chakras 
(Muladhara, swadishtana, manipura, anahata, vishudhi and ajna are the six chakras)


() Maha = (not mahaa) - festival 
aasakthi = fond of - has a liking


# 109 Mahaasakthi = She who likes celebration and festivities ( of union with shiva)
# 109 Mahashakthi = Great power - she who is the supreme potential of the universe
(the name can be interpreted differently as per devotee's mindset)

# 110 Kundalini = Who is in the form of Kundalini (existing in mooladhar)

() Bisa-thanthu = lotus fibre
thanIyas = thin - minuscule


# 111 Bisa thanthu thanIyasI = She who is as tender, soft and fine like the strands of lotus fibre
(lotus fibers are used to make fine clothing and is as lustrous as silk. Its pure and fabrics are 
completely organic)


(with this we complete studyign her Mantra Roopa - we proceed on to study about "Bhaktha Anugraha" or her qualities which defines her compassion towards devotees)