May 05, 2018

பெயரிலிநிறத்தைப் பாரத்து முகம் சுளிக்காதே;
எளிமையைக் கண்டு எள்ளி நகையாடாதே;
அமைதியாக இருப்பதால் அறிவுரைகள் அடுக்காதே;
அயலான் என்பதால் அத்துமீறிப் பேசாதே;

நான் கேளாமலே
எனக்கும் ஜாதிக்குறியிட்டு - உன்
சிறுமதியின் சிறையில் சீரழிக்காதே.

போதும் நிறுத்து
என்னைப் படச்சுருளில் புதைத்து விடாதே..
நான் அடையாளம் தொலைத்தவன்.

என்னைக் கேள்விக்கு உட்படுத்தாதே,
நான் சுதந்திரத்தை நேசிப்பவன்
தொல்லையின்றி திரிபவன்
எல்லைகள் கடந்தவன்
அவமானங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன்
அசாதாரணமானவன்,

நீயோ சராசரி பாதசாரி,
ஆகையால்...
எதையும் மதிப்பிடாமல்
சலனமின்றி கடந்து போ!
(வல்லமை படக் கவிதைப் போட்டிக்காக - April 30 2018 )

(இக்கவிதை அந்த வாரத்தின் சிறந்த கவிதையாக வல்லமை குழுவினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மிக்க நன்றி வல்லமை குழுவிற்கு)

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் 291-300பஞ்ச ப்ரம்ம ஸ்வரூபம்

புருஷார்த்த ப்ரதா;

பூர்ணா;

போகினீ;
புவனேஸ்வரீ;
அம்பிகா;
அனாதி நிதனா;
ஹரி ப்ரம்மேந்திர சேவிதா;
நாராயணீ;
நாத ரூபா;
நாம ரூப விவர்ஜிதா;


() புருஷார்த்த = மனித இலக்குகள் 
ப்ரதா = வழங்குபவள்


#291 புருஷார்த்த ப்ரதா = மனிதக் குறிக்கோளுடன் தொடர்புடைய தேடல்களின் பலா-பலன்களை அருள்பவள் *

மனிதனின் செயல்கள் நால்வகை நோக்கங்களுடன் அமைகிறது. தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ என்ற நால்வகைக்குள் அவை அடங்கிவிடுவன.


தர்ம- புண்ய காரியங்களின் ஈடுபடுவது, கொண்ட கடமைகளை ஆற்றுவது 
அர்த்த - பொருளீட்டுதல், சொத்து சேர்த்தல்
காம - ஆசைகள், அபிலாஷைகள், இன்பத்திற்காக முனைவது
மோக்ஷ - வீடுபேறு என்ற இறுதி இலக்கிற்கு உரிய பயணம்

இவை அனைத்தையும் அருள்பவள்.

#292 பூர்ணா = முழுமையானவள் (குறைபாடு அற்ற) - பூர்ணத்துவம் நிறைந்தவள் *

பூர்ணத்தைப் பற்ரிய வேத மந்திரம்:
ஓம் பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதஸ்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே  


அது பூரணமானது-முழுமையானது. இதுவும் பூரணமானது. அதனிலிருந்து இது தோன்றியது.  அதனிலிருந்து இதனை எடுத்தாலும், கழித்தாலும் எஞ்சி இருக்கும் அது சாஸ்வதப் பூர்ணமாகவே விளங்கும்.
அது என்பது பிரம்மத்தையும், இது என்பது சிருஷ்டி, பிரபஞ்சம் மற்றும் ஜீவாத்மாவைக் குறிக்கிறது. 

#293 போகினீ = துய்ப்பவள் ; அனுபவிப்பவள்; நுகர்பவள் *

இவ்விடத்தில் சுகிப்பது என்பது சுகபோகங்கள் என்றல்லாது அனைத்து அனுபவங்களிலும் திளைப்பது என்ற பொருளில் வரும். அவள் விளையாட்டை உருவாக்குகிறாள். ஆடுகிறாள். அவளே வெற்றிக் கொண்டாடுகிறாள். துவண்டு தோற்கிறாள்.  பிரபஞ்ச விளையாட்டில் மூழ்கித் துய்க்கிறாள். அவளே இந்த லீலைகளை அவதானிப்பவளாகவும் இருக்கிறாள்.

#294 புவனேஸ்வரீ = சகல புவனங்களையும் ஆளுபவள்

#295 அம்பிகா = பிரப்ஞ்சத் தாயானவள்

() அனாதி = ஆதி இல்லாத
நிதனா = அந்தம் இல்லாத


#296 அனாதி நிதனா = ஆதி அந்தம் இல்லாத சாஸ்வதமானவள்

#297 ஹரி ப்ரமேந்திர சேவிதா = ஹரி, பிரம்மா, இந்திரர்களால் தொழுது வணங்கப்படுபவள்

#298 நாராயணீ = நாராயண அம்சத்தின் பெண்வடிவம் *

நார எனும் சொல் மனிதனைக் குறிக்கும் ஆயன என்றால் தோன்றுதல் / வருதல் என்றும் பொருள் அவளிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த இந்த சிருஷ்டிக்கு அவளே அன்னை. அவள் நாராயணீ. 
#299 நாத ரூபா = ஒலி (நாதம்) வடிவானவள் (பிரபஞ்சத்தின் முதல் ஒலி, ஓம் என்னும் நாதம்) 

() நாம = பெயர் / அடையாளம்
ரூப = வடிவங்கள்

விவர்ஜிதா = அற்ற - இல்லாத

#300  நாம ரூப விவர்ஜிதா = வடிவ அடையாளங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள்


(தொடரும்) 


Lalitha Sahasranama (291-300) 

Pancha Brahma Swaroopam


Purushaartha pradha;
Poorna;
BhvanEshwari;
Ambika;
Anaadhi nidhana;
Hari brahmendra sEvitha;
Narayani;
Naadha roopa;
Naama roopa vivarjitha;


() purusha-artha = aim of human existence - human objectives * 
pradha = giver


#291 Purushaartha Pradha = Who confers the fruits of human pursuits *

*purushaartha is mentioned to be four types.Human objective is to seek fulfillment and happiness which basically falls under one of the four categories, ie. Dharma-artha-kama-moksha.
Dharma - duties and duty-bound acts and behaviours
artha - acquisition of wealth and related actions
kaama - desires and pleasures
moksha - liberation.


#292 Poorna = Who is Complete(without defect) - the Whole -the totality *

There is a Vedic mantra:

Om poornamadah poornamidam poornaat poornamudachyate
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate


That is complete and perfect. This is complete and perfect. From that fullness comes this fullness. From 'that' infinite -totality, after removing i.e. taking / creating 'this',  'that' totality continues to remain total and infinite.

'That' here refers to the totality (brahmam) . 'This' refers to jiva or creation.


#293 Bhogini = She who is the Enjoyer *

Enjoyer here refers not material luxuary, but is deemed to mean who goes through every experience.  She creates the sport, plays the sport, watches the game. She wins, she loses. she immerses herself in sport or lila of her creation and is the enjoyer.


#294 BhuvanEshwari = Who rules the universe

#295 Ambika = Who is the mother of the universe

() Anaadhi = beginningless -eternal 
Nidhana = cause - cessation or end

#296 Anaadhi Nidhana = She who is perpetual - immortal


#297 Hari BrahmEndra Sevitha = Who is served and worshipped by SriHari, Brahma and Indra


#298 Narayani = Who is the female aspect of Narayana *

Nara may mean mortal or men. aayana is arrival. It is from her the creation has sprung, she is the mother, she is Narayani.

#299 Naadha Roopa = Who is in the form of sound (music) ( om is the first music)

() Naama = name
Roopa = form
Vivarjitha = without


#300 Naama Roopa Vivarjitha = Who is devoid of name and form

(to continue) 

April 20, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (287-290) (with English Meanings)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா;
புண்யா புண்ய ஃபலப்ரதா;
ஸ்ருதி சீமந்த சிந்தூரீ க்ருத பாதாப்ஜ தூலிகா;
சகலாகம சந்தோஹ ஷுக்தி சம்புட மௌக்திகா;


() நிஜ = உள்ளுரையும் - இயல்பான
ஆக்ஞா = ஆணைகள்
ரூப = ரூபம் கொண்டு
நிகமா = வேதங்கள் - வேத சாஸ்திரங்கள்


# 287 = நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா = தன்னுள் உள்ளுரையும் ஆணைகளையே பிரபஞ்ச வேதத்தின் ரூபமாக்கியவள்

() அபுண்யா = பாபங்கள்
ஃபல = பலன் 
ப்ரதா = வழங்குதல்


# 288 புண்யாபுணய ஃபலப்ரதா = புண்ய பாப கார்யங்களின் பலன்களை பங்கிட்டுக் கொடுப்பவள்

() ஷ்ருதி = வேதம் (வேத வடிவான வேத-மாதா) 
சீமந்த = உச்சி வகிடு 
சிந்தூர = குங்குமம்
க்ருத = பேறப்பட்ட
பாதாப்ஜ = தாமரைப் பாதம்
தூலிக = தூசி


# 289 ஷ்ருதி சீமந்த சிந்தூர க்ருத பாதாப்ஜ தூலிகா = தனது பாதத்தாமரைத் தூசியால் வேதமாதாவின் வகிட்டு சிந்தூரத்தை அலங்கரிப்பவள் *

* நான்கு வேதங்களை தேவதைகளாக உருவகப்படுத்தி, அவர்கள் அன்னையை தொழுதெழும்போது, அவள் பாதத்தின் தூசி (சிவந்த நிறம்)  சிந்தூரமாக வேத-தேவதைகளின் வகிட்டை அலங்கரிப்பதாக நாமம் உரைக்கிறது.

() சகல = முழுவதும் - சர்வமும்
ஆகம = வேத சாஸ்திரங்கள்
சந்தொஹ = அபரீமிதம் - முழுமை - அனேகம்
ஷுக்தி = முத்துச்சிப்பி 
சம்புட = உறை - தொகுப்பு
மௌக்திக = முத்து


# 290 சகலாகம சந்தோஹ ஷுக்தி சம்புட மௌக்திகா = சிப்பியென விளங்கும் ஆகம நியமங்களின் உள்ளுரையும் முத்தாக திகழ்பவள் *

* ஆகம நியமங்கள் அனைத்தும் முத்தை சுமந்து நிற்கும் சிப்பியைப் போன்றதே. அதனுள் உறையும் பரம்பொருளே சாரமானவள்.  பரம்பொருளை அடைவதற்கான வழிகளே நியம சாஸ்திரங்கள். பக்தியினாலும் ஞானத்தாலும் பரம்பொருளின் அருகாமையை உணர்ந்தவனுக்கு சாஸ்திரங்களும் ஆகம நியமங்களின் முக்கியத்துவமும் அதிக ஈர்புடையதாக இருக்காது.

(தொடரும்)

Lalitha Sahasranama (287 - 290)

Pancha Brahma Swaroopam

Nijaagnya roopa nigama;
punyaapunya phala pradhaa;
Shruthi seemantha sindhoori Krutha paadhaabhja dhoolika;
Sakala-agama sandhoha shukthi samputa maukthika;


() nija = inborn or innate 
aagnya = order 
roopa = form
nigama = vedas or vedic texts


#287 nijaagnya roopa nigama = She Whose inherent commands have become vedas

() apunya = wrong doings 
phala = fruits - result
pradha = giver


#288 Punya-apunya phala pradha = Who apportions the fruits of sins and virtues

() Shruthi = veda (personified vedic goddess) 
seemantha = parting of hair 
sindhoor = vermilion - (kumkum)
krutha = obtained
paadhaabja = lotus like foot 
dhoolik = dust


#289 Shruthi seemantha sindhoori Krutha paadhaabhja dhoolika = Dust from whose lotus feet has become the auspicious sindhoor(kumkum) of Vedic goddesses *
*Four vedhas who are personified as goddesses, prostrate mother lalitha and dust from mother's 
feet settle down as sindhoor in their parted hair.


() sakala = all - total 
aagama = guidelines on vedic rituals
sandhoh = abundance - multitude - totality
shukthi = pearl oyster shell 
samputa = folder - package
mauthik = pearl


#290 Sakala-agama sandhoha shukthi samputa maukthika = Who is like the precious pearl, inside the shell of vedic doctrines *


* The naama reflects that she is the precious pearl inside the vedas or vedic rituals and scriptures. She is the susbtance, rest of it is only the path or guidelines which leads us in right direction.  Even oyster or shell is done away with, when we get the pearl. Likewise if we reach her abode and grasp her with our undiluted bhakthi, doctrines and rituals are merely the path and hence is of no greater concern when we reach the destination.


( to continue)

வரவேற்புஆடை வனப்பு அழகைக் கூட்டி 
அங்கமெங்கும் வர்ணம் பூத்திருக்க,
உற்றவரை உறவுக்கு உகந்தவரை
அங்குமிங்கும் படபடக்கும்
வண்டு விழிகளால் துழாவி
கண்மலர்களால் வரவேற்று
கோலாடிக் கொண்டாடினாள்.

உடன் தாவிய முத்துக்குழைகளும் ஆரங்களும் 
சட்டென இதழ் விரித்த வெண்முத்துக்களுடன்
கூடியாடி குதித்ததில்,
மேடையெங்கும் ஒரே முத்துச் சிதறல்கள் ! 

( வல்லமை போட்டி - 20-4-18 )

April 14, 2018

Lalitha Sahasranama (286) VarNashrama Dharma (Caste System) (தமிழிலும்)Pancha Brahma Swaroopam

Varna-ashrama vidhayini;

() VarNa-Ashram = stages of life - (also) - caste and order
    Vidhayini - causing - prescribing

#286 Varna-ashrama vidhaayini = She who has prescribed Varnashrama as way of life **


* Varna is caste. Caste is attributed to a person based on the individual's passion, interest, aptitude, capablity and attitude. Four types of caste mentioned, which consisely covers basic professions and paths that are generally tread. Tagging a caste to a person should be based on individual's mind and attitude.
Caste however are equal and no divisions or acknowledgements need to be given for any caste's superiority over another. Every caste is sacred and vital, if an individual performs his dharma according to his inherent nature.
* Brahmins includes all those who meditates on Brahman i.e. seek truth. It may include reflecting upon truth, unravelling secrets of universe, meditating, praying, educating those who are interested about things which are beyond sensual perceptions. Qualities mandatory for this class includes humility, truth, simplicity, non-violence etc.
* Kshatriya includes all those who are interested in welfare of others. They are lofty souls who work for the progress of others, fight for their rights and ensure security and protection. Qualities mandatory would be valour, courage, impartiality, fair-mind and the likes.
* Vaishya tags you all those activities which includes trade, agriculture and other necessities of life without which livelihood becomes impossible. These people are life providers for other classes. Dedication, being ambitious, talent, honesty are some of the virtues needed.
* Shudras include those activities which includes service to others. Without them there would be no compassion and hospitality. Without them there is no mercy and selflessness. They feel "Service to humanity is service to god". Quality which decides this class would be compassion, kindness, selflessness and sacrifice.
We all understand every human being has all of these qualities and nature within him. What decides his caste is his predominant interest. No class or clan is less than any other. Every class is vital, without which society and creation would collapse. It is interesting to notice that we all belong to every class at different point of time. Dont we all include all these activities in our daily life in different degrees?
We shall now see the other meaning: (VarNa-Ashram = stages of life )
Varna-ashrama also means four stages of human life.

Brahmacharya - Learner-student- Bachelor
Gruhastha - A householder
Vanaprastha - Retirement and rest
Sanyasa - Renunciation and search for truth

Human birth is precious, and some of us dont do well in any stage of life. Almost all do not enter the final stage at all, before which death awaits and drags him to a different realm.
It can be assumed that while 'varna' talks on caste, 'ashrama' talks on walks or stages of life.
This is posted as a seperate post for clarifications on VarNashrama which is hugely subjected to critism and misunderstanding.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (286)

பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

வர்ணாஷ்ரம விதாயினீ;

() வர்ணாஷ்ரம = குல வேற்றுமை (அல்லது) வாழ்வின் நிலைகள் 
விதாயினி = ஏற்படுத்தியிருத்தல் - நியமித்தல்


#286 வர்ணாஷ்ரம விதாயினீ = வர்ணாசிரம முறைகளை வகுத்திருப்பவள் **

வர்ணம் என்றால் குலம். குலப் பிரிவுகள், தனிமனிதனின் ஆர்வம், திறன், புத்தி, குணம், நாட்டம் முதலியவற்றால் ஏற்படுகிறது. நான்கு பிரிவுகள் தோராயமாக அவரவர் ஆற்றும் கடமைகளையொட்டியும், வாழ்கை முறைகளையொட்டியும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தனி மனிதனை குலத்தின் அடிப்படையில் பிரிப்பதற்கு அவரவர் நாட்டம் ஆர்வம், திறன் போன்றவை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.


குலப்பிரிவுகள் எந்தவித ஏற்றத் தாழ்வுக்கும் உட்படுத்தப்படுவது இல்லை. எக்குலமும் உயர்குலமே. எக்குலத்தின் பங்களிப்பும் சமுதாயத்திற்கு இன்றியமையாதது. அவரவர் தம் கடமைகளை தமது மனவிருப்பப்படியும் தர்மப்படியும் செய்வதொன்றே அத்தியாவசியம்.


* பிராம்மணர்கள் என்ற பிரிவில அடங்குபவர்கள், மெய்ப்பொருளைப் பற்றிய தேடலில் ஈடுபட்டவராகவும் அதற்கான தாகம் கொண்டவராகவும் இருப்பர். தியானம், பூஜை பிரார்த்தனை யாகங்கள் முதலியவற்றில் நாட்டமுடையவராக இருப்பது இயல்பு. பிரபஞ்ச உண்மைகளை உணர்பவர்களாகவும், அதனை தெளிவுற விரும்பியோருக்கெல்லாம் எடுத்துரைப்பவராகவும் இருப்பவர்கள். உண்மை, எளிமை, அஹிம்சை முதலியவைகளை
இவர்கள் குண நலன்களாக பெற்றிருப்பர்.


* க்ஷத்திரியர்கள் பிறர் நலனிலும் பொது நலனிலும் அக்கறை கொண்டவர்கள். பிறர் நலனுக்கும், அவர்கள் உரிமைக்கும் போராடும் உன்னத நல விரும்பிகள். தைரியம், பாகுபாடு அற்ற சம-நோக்கு, வலிமை முதலியவை அமையப்பெற்றிருப்பர்.


* வைசியர்கள் வியாபாரம், வெளாண்மை, உழவு, நெசவு, கலை முதலியவற்றை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். இவர்களின் பங்களிப்பின்றி உணவு உற்பத்தி முதல் அன்றாட வாழ்விற்குறிய எதுவும் சாத்தியமில்லை.  திறமை, இலட்சியம், உழைப்பு, நேர்மை முதலியவை அத்தியாவசிய குண நலன்கள்.


* சூத்திரர்கள் என்ற பிரிவில் வருபவர்கள் மக்கள் சேவையில் ஈடுபட்டவராக இருப்பர். பிறருக்கு உழைப்பதிலும், பிறருக்காக தம் வாழ்வை அற்பணிக்கும், உயர் குணம் கொண்டவராக இருப்பர். பிறர் துன்பம் தாளாதவராகவும் அவர்கள் துயர் துடைப்பவராகவும் இருப்பது இவர்கள் இயல்பு. மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்ற கூற்றுக்கு இலக்கணம் ஆகுவர். இவர்களின் கருணையும், பரோபகாரமும், உபசரிப்புமின்றி இவ்வுலகம் அன்பும் அர்பணிப்பும் இழந்து வாடும் வரண்ட வாழ்வுக்கு தள்ளப்படும். கருணை, அன்பு, தன்னலமற்ற சேவை மனப்பான்மை, தியாகம் முதலியவை அடிப்படை குணங்களாக கொண்டவர்கள்.ஆழ்ந்து யோசித்தோமேயானால், ஒவ்வொரு மனிதனும் இவ்வத்தனை குணங்களையும் ஒருங்கே பெற்றிருப்பான்.  அவனிடம் எக்குணமும் எதன் ஈடுபாடும் அதிகம் என்பதைப் பொருத்தே குலம் வரையறுத்து கூற இயலும். எக்குலமும் மற்ற குலத்தினின்று உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ அல்ல. ஒவ்வொருவரின் பங்களிப்பும் சமூகத்தின் சுமூகமான ஓட்டத்திற்கும் ஊட்டத்திற்கும் இன்றியமையாதது. நம் அன்றாட வாழ்வில் அனைவரும் வெவ்வேறு தருணங்களில் வெவ்வேறு குலத்திற்குறிய குணங்களை பிரதிபலிக்கிறோம் என்பதே சுவாரஸ்யமான உண்மை. வர்ணாசிரமம் என்ற சொல்லுக்கு மற்றொரு பொருளை சிந்திக்கலாம்.

வர்ணாசிரமம் வாழ்கையின் நான்கு நிலைகளை குறிக்கும் சொல்.

பிரம்மச்சரியம் =  மாணவன் - கல்வி கற்பவன் - பிரம்மச்சாரி
கிருஹஸ்தம் = இல்லம் கொண்டு மண வாழ்கையில் ஈடுபட்டுள்ளவன்
வானப்ரஸ்தம் =  ஒய்வு பெற்றுவிட்ட பருவத்தில் உள்ளவன்
சன்னியாசம் = அனைத்து விருப்பு வெறுப்பையும் துறந்து, சத்தியத்தை நோக்கிய பயணத்தை மேற்கொள்ளுதல்


மனிதப்பிறவி போற்றுதற்குறியது, அதனை நல்வழியில் பயன்படுத்தாமல், நம்மில் சிலர், எந்த பருவத்திலும் சரியாக கடமையாற்றாமல் தோற்றுவிடுகிறோம். நம்மில் பலரோ கடைசி பருவமென்ற  விருப்பு வெறுப்பற்ற  துறவு நிலைக்கு எத்தனிப்பதே இல்லை. அதற்கு முன் மரணம்  நம்மை வரவெற்று வேறு பரிணாமத்திற்கு இழுத்துச் சென்றுவிடுகிறது.


'வர்ண' என்ற சொல் குலத்தை குறிப்பதாகவும் 'ஆசிரம' என்ற சொல் வாழ்கை நிலைகளை குறிப்பதாகவும் புரிந்துணரலாம்.


வர்ணாசிரமத்தை பற்றிய புரிதலுக்காக இந்த நாமாவை தனிப்பதிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

LikeShow More Reactions
Comment

சூரியகாந்தி
வானத்து இளவரசன் இங்குமங்கும் வீசி விளையாடும் வட்டத்தட்டு
மஞ்சளாய்ச் சிதறி பூவலம் முடித்து செம்மஞ்சளாகிச் சாயம் போகும் சாகசக்காரன்
நீர் நிலைகளில் பிம்பமாகி மிதக்கும் குளிர்-நிலா
வெண்மேகத் திரைச்சீலைளின் பின்னால் கண்ணாம்பூச்சியாடும் மாயத்திரள்
மேகங்களுக்கு அப்பால் ஒளிரும் நம்பிக்கை
வானெங்கும் தங்கமென பரவியிருக்கும் பிரபஞ்ச ஜோதி
கருமேகங்கள் கடத்திப் போயிருக்கும் மெய்ப்பொருள்
உதிப்பதும் பின் மறைவதுமாய் கேலிக்கும் காதலன்
பரிமாணங்கள் பல அணிந்தாலும் உயிர்கட்கு ஆதாரமாகி சோறூட்டிச் சீராட்டும் நீயே எங்கள் சாமி – உன் சேயே இந்த பூமி

(வல்லமை படப்போட்டிக்கு பதித்தது - 12-4-18)

மீனும் நானும்கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
மெல்ல அடங்கியது மூச்சு
முதலில் துள்ளி
பின் துவண்டு விழுந்தது
உயிர் துறந்தும்
எமக்குணவாகியது
குழம்பில் தக்கையாய்
கொதித்த போதும்
அதன் உடலெங்கும் சேலை வாசம்
ஏனோ
என் தொண்டைக்குழியில்
மாட்டிக் கொண்டது முள்
(வல்லமை படப்போட்டிக்கு எழுதியது)